1-آموزش راکت گیری قلمی یا پن هولدر:

از این روش راکت گیری اغلب بازیکنان آسیای خاور دور خصوصا چینی ها ژاپنی ها وکره ای ها استفاده می کنند که می تواند در اینجا حتی به بازیکن سطح یک جهانی مانند شوشین و وانگ هائو اشاره کرد که آنها هم از همین روش پن هلدر یا قلمی استفاده می کنند.

دراین روش راکت را مانند مداد دردست می گیرند و دو انگشت سبابه وشست در روی راکت باهم تماس پیدا می کنند وسه انگشت دیگر درپشت با صفحه راکت تماس می گیرد.دراین روش چون بازیکنان از یک طرف راکت (فورهند) برای ضربه زدن بیشتر استفاده می کنند و باید بتوانند بیشتر میز را با فورهند خود پوشش دهند چون در این شکل از راکت گیری بسیار سخت تر به نسبت روش شیک هند می شود از بکهند استفاده کرد لذا باید از سرعت پای خوب،عکس العمل سریع و قدرت زیادی برخوردار باشد. وبه همین دلیل اخیراً دراکثریت کشور های جهان سعی می شود از روش شیک هند استفاده شود که بازیکنان هم راحت تر باشند و هم از فورهند و بکهند های قوی بتوانند استفاده کنند.

روش صحیح راکت گیری

روش صحیح راکت گیری پن هلدر یا قلمی

روش دست گرفتن راکت شیک هند یاغربی

2-  آموزش راکت گیری غربی یا شیک هند(shake hand):

این نوع رایج ترین و محبوب ترین نوع راکت گیری درتمام دنیا می باشد. و چون در اروپا همه به این روش بازی می کنند آن را راکت گیری غربی نیز می گویند که میتوان به بازیکنان سطح اول جهانی مانند تیموبول آلمانی که از اروپا هست و حتی رنکینگ یک جهان یعنی مالونگ که از چین هست اشاره کرد که از همین روش استفاده می کنند.

در روش شیک هند(shake hand) تصور کنید که می خواهید با شخصی دست بدهید سپس صفحه راکت را با دستی که با آن بازی می کنید به صورتی که چهار انگشت به هم چسبیده وشست آزاد می باشد.

دسته راکت را طوری در دست می گیریم که تیغه راکت درست در انتهای شکل هفتی (7) که به وسیله انگشتان شست و سبابه ساخته می شود قرار می گیرد(به شکل دست دادن با شخصی دیگر).به طوری که هیچ گونه فاصله ای بین این فضا و تیغه راکت نباشد.

سه انگشت دیگر را در کنار دسته راکت و انگشت شست و سبابه در دو طرف راکت تقریبا به موازات یکدیگر قرار گیرد.

در این روش  از دو طرف راکت که به نام جلو راکت (فورهند) و پشت راکت (بکهند) معروف هستند برای ضربه زدن استفاده می شود. باید توجه داشت که در این روش راکت باید در دست راحت باشد یعنی نه زیاد محکم گرفته شود و نه شل که از دست بیفتد و انگشت ها طوری قرار داشته باشند که باعث تماس با توپ نشود. یعنی انگشت شست و سبابه نباید زیاد بالا بیاید.

و نکته مهم تر اینکه در ضربات فورهند و بکهند معمولی مچ دست نباید حرکت زیادی داشته باشد و هرچه ثابت تر باشد بهتر است.

روش های غلط گرفتن راکت: مهم ترین علل پیشرفت نکردن دربازی تنیس روی میز غلط گرفتن راکت در دست می تواند باشد پس به این نکته توجه داشته باشید.

روش صحیح راکت گیری شیک هند

روش صحیح راکت گیری شیک هند

این روش های غلط عبارتنداز:

1.انگشتان سبابه و شست را در پشت و جلوی راکت قرار نمی دهیم. یعنی به طریق مُشتی راکت را می گیرند.(مانند:تنیس خاکی بازان )

2. گرفتن به روش 2,3 و یا 4 انگشتی در یک طرف راکت که این روش هم صحیح نیست چون مانع اجرای ضربه زدن خوب درقسمت بکهند (یا پشت راکت) می شود.

3. گرفتن محکم ابتدای دسته راکت که باعث عدم حرکت مچ دست می شود.

4. گرفتن انتهای دسته راکت که حالت لقی دارد و موجب گردش راکت در دست می شود.

5.سفت گرفتن بیش از حد راکت در دست که هم باعث می شود انرژی بیشتری از بازیکن تلف شود و هم تمرکز کمتری داشته باشد و یا حتی بلعکس یعنی بسیار شل گرفتن راکت که باعث می شود بازیکن کنترل و احساس کمتری روی ضربات خود داشته باشد هم جز روش های غلط راکت گیری محسوب می شود.

نحوه های راکت گیری غلط

نحوه های راکت گیری غلط